Windows 7 IPv6配置
 
Windows 7 IPv6配置
发布时间: 2012-06-21

Windows 7 系统按以下步骤配置IPv6:

    打开“网络和共享中心”--->
           点击“本地连接”--->
               在“本地连接 状态”选项卡中点击“属性”--->
                   在“本地连接 属性”选项卡中勾选“internet协议版本6(TCP/IPv6)”后点击“确定”完成配置


 
版权所有 东南大学网络与信息中心 技术支持:南京苏迪科技有限公司